Правни услуги


- Учредяване, преобразуване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на
  търговски дружества, консорциуми и холдингови структури.

- Търговска несъстоятелност.

- Процесуално представителство пред Съда по търговско-правни,
  административни и граждански дела.

- Нелоялна конкуренция, защита на търговската марка, интелектуалната и
  индустриална собственост.

- Правно консултиране на чуждестранни инвестиционни проекти в България.

- Правно обслужване на процеса на получаване на временно (постоянно)
пребиваване на чужди граждани в България.